จังหวัดน่านเปิด “CSR Nan Center” ภายใต้โครงการ “ส่งต่อความรัก ด้วยสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคม”

จังหวัดน่านเปิด “CSR Nan Center” ภายใต้โครงการ “ส่งต่อความรัก ด้วยสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคม”

          จังหวัดน่าน โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่าน ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดน่าน จัดแถลงข่าวเปิด “ศูนย์ส่งเสริมความรับผิดต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดน่าน CSR Nan Center” ภายใต้โครงการ “ส่งต่อความรัก ด้วยสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)”

          วันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2561 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 2 โรงแรมเทวราช อ.เมืองน่าน จ.น่าน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทนภาคธุรกิจจังหวัดน่าน ผู้สนใจทั่วไป และสื่อมวลชน เข้าร่วมพิธีแถลงข่าวฯ  โดยพร้อมเพรียงกัน

          นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน  นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นายธีรพนธ์ วงศ์สิทธิ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่าน และ นายนิพนธ์ จงประสานธ์สุข ประธานศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดน่าน ร่วมงานแถลงข่าวเปิดศูนย์ส่งเสริมความรับผิดต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดน่าน โดยจัดตั้งขึ้นตามประกาศจังหวัดน่าน ณ วันที่ 12 กันยายน 2561 เพื่อเป็นศูนย์ประสานงาน รวบรวมข้อมูลขององค์การภาคธุรกิจที่มีการดำเนินกิจกรรม CSR และสำรวจสภาพปัญหาในพื้นที่ เพื่อให้องค์กรที่ประสงค์ดำเนินกิจกรรม CSR ให้สามารถดำเนินกิจกรรมได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนสร้างการบูรณาการร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมให้เกิดเป็นรูปธรรม โดยกำหนดขอบเขตของศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดน่าน ให้หมายรวมถึงวิสาหกิจเพื่อสังคมและรัฐวิสาหกิจด้วย ซึ่งมีคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ เป็นผู้ทำหน้าที่ในการขับเคลื่อนและดำเนินกิจกรรม โดยมีสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่านเป็นผู้ประสานงาน และให้การสนับสนุน ส่งเสริมและผลักดันให้เกิดการบูรณาการร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชนในจังหวัด

          พร้อมกันนี้ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมจังหวัดน่าน โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมได้แก่ ตัวแทนจากหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ตัวแทนภาคธุรกิจจังหวัดน่าน คณะสื่อมวลชน และผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กว่า 200 คน โดยมีเป้าหมายในการจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนงาน CSR     ในจังหวัดตามยุทธศาสตร์การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ ฉบับที่ 1 และเป็นสะพานเชื่อมสู่งานมหกรรมการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมจังหวัดน่าน CSR Nan Expo 2018 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2561 ณ ข่วงน้อย ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองน่าน อ.เมืองน่าน จ.น่าน ซึ่งกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วยเวทีเสวนาวิชาการหัวข้อ “CSR@Nan กับ อนาคตของธุรกิจไทย” การปาฐกถาพิเศษของผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเกี่ยวกับ “การขับเคลื่อน CSR อย่างยั่งยืน” การมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับองค์กรภาคธุรกิจที่ดำเนินกิจกรรม CSR กิจกรรมตลาดนัดความรู้สู่การพัฒนาสังคม และการประกวดกล่าวสุนทรพจน์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายชิงเงินรางวัลรวมจำนวน 12,000 บาท โดยผู้ชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัลจำนวน 5,000 บาท รองชนะเลิศอันดับหนึ่งจำนวน 3,000 บาท รองชนะเลิศอันดับสองจำนวน 2,000 บาท และรางวัลชมเชยสองรางวัลๆ ละ 1,000 บาท โดยผู้ที่ชนะเลิศการประกวดกล่าวสุนทรพจน์ยังจะได้รับรางวัลพิเศษเป็นตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ฟรี เส้นทางใดก็ได้ภายในประเทศของสายการบินไทยแอร์เอเชีย จำนวน 1 ที่นั่ง รวมทั้งเป็นการจัดงานมหกรรมครั้งแรกในจังหวัดน่านที่รวบรวมกิจกรรมด้าน CSR ของกลุ่มองค์กรภาคธุรกิจเอกชนและเครือข่ายจำนวน 20 แห่ง ร่วมจัดแสดงในครั้งนี้ด้วยต่อไป